1. Policijas bataljona biedrība envelope biedriba@1.bataljons.lv phone 29-188-864

Mēs atceramies!

Sirsnīgs sveiciens veterāniem otras dzimšanas dienas divdesmit piektajā gadadienā!

Wikipēdija - Augusta pučs

Bilde004

1. Policijas bataljona biedrības statūti

 

1. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “I Policijas bataljona biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. apzināt un apvienot I Policijas bataljona veterānus un ģimenes locekļus;

2.1.2. veicināt I Policijas bataljona vēstures saglabāšanu un sabiedrības informēšanu;

2.1.3. veicināt katra Biedrības biedra un viņu ģimeņu locekļu sociālo atbalstu un juridisko palīdzību.

3. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkurš I Policijas bataljona(Atsevišķais milicijas patruļdienesta bataljons, dibināts ar 1990.gada 26.novembra Latvijas Republikas Ministru padomes rīkojumu Nr.200-r) veterāns, kurš iestājies bataljonā līdz 1991.gada 19.augustam.

4.2. Par Biedrības goda biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikas rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu un ievēro Biedrības statūtus.

4.3. Lai kļūtu par Biedrības biedru vai goda biedru, Biedrībā jāiesniedz rakstisks pieteikums.

4.4. Lēmumu par biedra un goda biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam viena mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības biedru kopsapulcē. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru vai goda biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.6. Ja Biedrības valde ir uzņēmusi pieteikuma iesniedzēju par biedru vai goda biedru, tam jāsamaksā biedru nauda par kalendāro gadu.

4.7. Biedrs un goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.8. Biedru un goda biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja tas:

4.8.1. vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;

4.8.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.8.3. nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.8.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra un goda biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru vai goda biedru un dodot viņam vārdu savai viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai goda biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra vai goda biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram vai goda biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.Biedrības biedri ir ieinteresēti un gatavi ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un savā darbībā Biedrībā ievēro Biedrības statūtus.

5.2. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.2.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.2.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2.4. brīvi darboties citās organizācijās vai politiskās partijās un to apvienībās,

5.2.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

5.3. Biedrības biedru pienākumi:

5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.3.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa realizēšanu,

5.3.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.5. Biedrības goda biedram nav tiesību balsot Biedru kopsapulcē, kā arī to nevar ievēlēt Biedrības valdē un par Biedrības revidentu.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 6 valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un divus vietniekus. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no viņa nozīmētiem vietniekiem.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, ja uz valdes sēdi ieradušies vismaz 4 valdes locekļi.

8.4. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojis vairākums. Ja balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir priekšsēdētāja balss.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revidents.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

11.1. Biedrības biedri un goda biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi gadā Ls 25 apmērā.

11.2. Izņēmuma kārtā Biedrības biedram ar Valdes lēmumu var samazināt biedra naudas apmēru, uz pamatota Valdei adresēta iesnieguma pamata.

11.3. Biedrības biedrs zaudē balsstiesības, ja nav samaksājis ikgadējo biedra naudu.

11.Biedrības likvidācija

12.1. Biedrības likvidāciju veic valdes locekļi, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

12.2. Pirms Biedrības mantas sadales, Biedru sapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz atlikušo Biedrības mantu.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:        ______________________ /                              /

                                                            ______________________ /                              /

                                                           

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2010.gada ____.____________

Vēsture bildēs

Bilde007.jpg